آرشیو اطلاعیه های سازمان
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1396/11/11
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/11/11
توضيحات تکميلي اطلاعات و صورت هاي ميان دوره اي عملکرد 9 ماهه منتهي به 96/09/30 (به پیوست) 1396/11/11
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات 1396/11/11
مکاتبه شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي 1396 (به پیوست) 1396/11/11
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 11 ماهه منتهی به 1387/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/11/11
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه) 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/11
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/11
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/11/11
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر) 1396/11/11
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/11/11
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/11/11
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/11/11
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30(اصلاحیه) 1396/11/11
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) 1396/11/11
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 1396/11/11
آگهي ثبت افزايش سرمايه (به پیوست) 1396/11/11

All Right Reserved By Imen Bourse Broker©

Powered By Sahra®